Tusindfryd samarbejder med Dansk Flygtningehjælp.


Vedtægter for den selvstyrende lektiehjælpsgruppe, TUSINDFRYD.

Stiftet den 30. juni 1998

§1. Navn
a. Foreningens navn er TUSINDFRYD.
b. Foreningens hjemsted er Gellerupplanen, Brabrand. Gellerupplanen består af Gellerup samt Toveshøj.

§2. Formål
a. Foreningens primære formål er at støtte børn og voksne, der ikke har dansk som modersmål, til at klare sig på lige fod med andre danske børn og voksne. Gennem lektiehjælp og samtaletræning støttes den enkelte bruger til at få en bedre beherskelse af det danske sprog og et bedre kendskab til det danske samfund.
b. Foreningen vil samle og formidle information om uddannelsesmuligheder i Danmark for flygtninge.
c. Foreningen vil samle og formidle information om hvilke muligheder, der er for at udnytte den evt. uddannelse, som den enkelte bruger har fra sit hjemland.
d. Foreningen vil skabe kontaktmuligheder og øge forståelsen mellem nye og indfødte danskere gennem samtale og aktiviteter.
e. Foreningen vil samarbejde med andre foreninger, grupper og enkeltpersoner, dels for at styrke mulighederne for den enkelte nye dansker, dels for at fremme en gensidig forståelse mellem forskellige kulturelle grupper.

§3. Medlemmer
a. Alle, der vil støtte formålet, kan være medlemmer.
b. Alle aktive lektiehjælpere og andre, der løbende arbejder frivilligt for foreningen, har frit medlemskab. Rammerne fastsættes af bestyrelsen.
c. Bestyrelsesmedlemmer har frit medlemskab.

§4. Udelukkelse og eksklusion
a. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Spørgsmål om udelukkelse kan indbringes på førstkommende ordinære generalforsamling.
b. Afsættelse af et bestyrelsesmedlem skal ske på en generalforsamling.

§5. Foreningens ledelse
a. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 2 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
b. Valgperioden er 1 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg. Der vælges, hvis muligt, 3 bestyrelsesmedlemmer i februar og 3 bestyrelsesmedlemmer i september.
c. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 1/2 år.
d. Supplerede bestyrelsesmedlemmer er på valg til førstkommende generalforsamling.
e. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
f. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. I tilfælde af stemmelighed udsættes beslutningen til næste møde.
g. Bestyrelsen kan nedsætte formålsbestemte udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
h. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen. Der kan bl.a. være tale om planlægning af udflugter eller deltagelse i andre foreningers arrangementer.

§6. Tegning og hæftelse
a. Foreningen tegnes af kassereren.
b. Foreningen hæfter kun for indgåede forpligtelser med dens formue.
c. I forbindelse med enkeltstående arrangementer kan formanden og kasserer i fællesskab godkende, at foreningen får et bevilget overtræk til brug for udgifter i forbindelse med det pågældende arrangement. Herved forpligter foreningen sig til at hæfte for overtrækket, som fastsættes til et nærmere bestemt beløb efter behov. Beløbet skal tilbagebetales straks efter at indtægter eller andre støttebeløb tilkommer foreningen.

§7. Netbank
a. Foreningen kan disponere over sine bankkonti gennem elektroniske systemer såsom netbank.

§8. Regnskab
a. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

§9. Revision
a. Regnskabet revideres af 2 valgte revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling i februar.

§10. Generalforsamling
a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert halve år, i februar og september.
c. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
d. Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.
e. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte eller dirigenten forlanger det.
f. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
g. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dvs. mere end 50 %, og en lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
h. Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt.
i. Dagsorden på en generalforsamling er mindst:
 1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Beretning
  5. Regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt
j. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
k. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§11. Vedtægtsændringer
a. Vedtægtsændringer kan finde sted på ordinære generalforsamlinger eller ekstraordinære genralforsamlinger. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. Der kan angående vedtægtsændringer afgives stemme til formanden, hvis man er forhindret i at møde op til afstemningen.

§12. Opløsning af foreningen
a. Skal foreningen opløses, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som specielt omhandler opløsning.
b. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
c. Ved opløsning af foreningen skal dens midler efter tilbagebetaling af modtagne tilskud og dækning af indgåede gældsforpligtelser anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Brabrand Boligforenings Fritidsforening.Foreningen er stiftet den 30. juni 1998.
Vedtægterne er revideret på den ekstraordinære generalforsamling 4. oktober 2010.
Vedtægterne er igen revideret på den ordinære generalforsamling 11. september 2011.
Vedtægterne er igen revideret på den ordinære generalforsamling 7. marts 2012.